Prihlásenie

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov dodávateľov / odberateľov tovaru a služieb

 

Úvodné informácie

Spoločnosť MPK Toys CZ s.r.o. spracováva osobné údaje dodávateľov / odberateľov tovaru a služieb, ktorí sú fyzickými osobami podnikateľmi (ďalej len „Dodávatelia / Odberatelia“),  na základe a v súlade s dotknutým právnymi predpismi, najmä s

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušenie smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej tiež len „Nariadenie“), a to za stanovenými účelmi, ako i spôsoby a prostriedky spracovania, ktoré vždy odpovedajú príslušnému právnemu titulu v zmysle článku 6 Nariadenie.    

Táto Informácia o spracovaní osobných údajov Dodávateľov / Odberateľov obsahuje jednak transparentné informácie v zmysle ustanovenia článkov 13 a 14 Nariadenie, ako aj poučenie o právach subjektov údajov v zmysle ustanovení článkov 15 až 22 Nariadenie.

Správca osobných údajov

Spoločnosť MPK Toys CZ s.r.o., so sídlom Unhošť, Lidická č. 481, okres Kladno, PSČ 273 51, IČO: 248 46 724, vystupuje vo vzťahu k osobným údajom Dodávateľov / Odberateľov v právnom postavení správca osobných údajov (ďalej tiež len „Správca“).  

Správca nesie zodpovednosť za spracovanie osobných údajov Dodávateľov / Odberateľov a iných skupín subjektov údajov a v tomto smere prijal interné organizačné, technické a ďalšie opatrenia na zabezpečenie a ochranu spracovávaných osobných údajov, ktoré sú upravené v Smernici o spracovaní a ochrane osobných údajov v spoločnosti MPK Toys CZ s.r.o. (ďalej len „Smernica“). 

Dodávatelia / Odberatelia majú právo sa na spoločnosť MPK Toys CZ s.r.o. ako Správcu, obracať sa so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracovania a ochrany osobných údajov a uplatňovať u Správcu svoje práva subjektov údajov, a to:

 • písomne formou listu/ oznámenia na adresu sídla Správcu k rukám pani Dagmar Volfovej
 • elektronicky na e-mailovú adresu: dagmar.volfova@simbatoys.cz

Spracovatelia osobných údajov

Správca zmluvne poveril k ďalšiemu spracovaniu osobných údajov nasledujúcich spracovateľov:

 • XB-1, s.r.o. so sídlom Glowackého 554/4, 181 00 Praha 8
 • Simba Toys CZ, spol. s r.o. so sídlom Unhošť, Lidická 481, okres Kladno, PSČ 27351
 • MPK Toys, s.r.o. so sídlom Hviezdoslavova 5, 971 01 Prievidza
 • AUTOSTYLE PARK s.r.o. so sídlom Praha 9 - Holešovice, Dělnická 1484/69, PSČ 19000
 • LUNCA TRANS s.r.o. so sídlom Praha 10 - Vinohrady, Korunní 2569/108g, PSČ 101 00

Účely spracovania osobných údajov

Správca spracováva vybrané osobné údaje Dodávateľov / Odberateľov za nasledujúcimi účelmi:

 • plnenie obchodnej zmluvy/ jednanie o obchodnej zmluve;
 • plnenie povinností vyplývajúcich z daňových právnych predpisov;
 • realizácia kontaktov a vzájomnej obchodnej komunikácie (osobné údaje kontaktných osôb dodávateľov – štatutárnych orgánov a/alebo zamestnancov)
 • ochrana majetku a bezpečnosti osôb (záznam v návštevnej knihe)

Právne tituly spracovania osobných údajov

Právnym titulom ku spracovaniu osobných údajov Dodávateľov / Odberateľov v zmysle článku 6 Nariadenie vo vzťahu k zhora uvedeným účelom spracovania sú:

 • plnenie zmluvy;
 • oprávnené záujmy správcu;
 • plnenie právnych povinností správcu.

Spôsoby a prostriedky spracovania osobných údajov  

Osobné údaje Dodávateľov / Odberateľov sú zo strany Správcu spracovávané týmito spôsobmi a prostriedkami:

 • automatizované spracovanie

v IS „SAP“ - adresné a identifikačné údaje dodávateľov

 • manuálne spracovanie

v listinnej podobe - obchodné zmluvy (vrátane objednávok/ potvrdenia objednávok), dodacie listy, daňové doklady, návštevná kniha

 

Kamerový systém

Kamerový systém je Správcom prevádzkovaný v objektoch jeho sídla/ prevádzky na adrese: Unhošť, Lidická č. 481, okres Kladno, PSČ 27351, a to ako systém vybavený funkciou obrazového záznamu.

Kamerový systém je Správcom prevádzkovaný za nasledujúcich podmienok:

 • účel spracovania: ochrana majetku a bezpečnosti osôb;
 • právny titul: oprávnené záujmy správcu;
 • bez súhlasu subjektov údajov;
 • dotknuté subjekty údajov: zamestnanci a tretie osoby (dodávatelia / odberatelia a iné návštevy), ktoré sa zdržujú/nachádzajú v areáli správcu;
 • kategórie osobných údajov: popisné – obrazové záznamy (tváre, postavy);
 • miesto uloženia záznamov: priamo v sídle/ prevádzke;
 • doba spracovania/ uchovania záznamov: štrnásť (14) dní odo dňa nadobudnutia záznamu
 • technické zabezpečenie systému a fyzická ochrana: vyhradená miestnosť pre úložisko záznamov, záznamy technicky blokované, obmedzenie prístupových oprávnení.

Priestory monitorované kamerovým systémom sú viditeľne označené Informačnými tabuľkami, ktoré obsahujú jednak piktogram a ďalej krátky informačný text.

Rozsah spracovania osobných údajov

Čo do rozsahu spracovania kategórií údajov Správca spracováva nasledujúce osobné údaje Návštev:

 • meno a priezvisko, registračná značka motorového vozidla, čas návštevy;
 • obrazové záznamy z kamerového systému.

Údaje v návštevnej knihe sú uložené po dobu jedného mesiaca.

Rozsah spracovania osobných údajov

Čo do rozsahu spracovania kategórií údajov Správca spracováva nasledujúce osobné údaje Dodávateľov / Odberateľov:

 • meno a priezvisko, príp. obchodná firma, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailová adresa, telefónne číslo a bankové spojenie
 • meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej pracovná pozíciu, služobné telefónne číslo a služobná emailová adresa

Doba uloženia osobných údajov

Doba uloženia, resp. spracovania osobných údajov Dodávateľov / Odberateľov zo strany Správcu je nasledujúca:

 • po dobu trvania zmluvného vzťahu;
 • po dobu povinností vyplývajúcich z daňových právnych predpisov.

Práva subjektov údajov

Dodávatelia / Odberatelia ako subjekty údajov majú vo vzťahu ku Správcovi v zmysle článkov 15 až 22 Nariadenia nasledujúce právo:

 • právo na prístup k osobným údajom, najmä právo žiadať po Správcovi informáciu

o spracovaní svojich osobných údajov;

 • právo na opravu osobných údajov, pokiaľ sú údaje vedené nepresne;
 • právo na výmaz osobných údajov („právo byť zabudnutý“);
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • právo vzniesť voči Správcovi námietku proti spracovaniu osobných údajov;
 • právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania (s výnimkami).

Vedľa toho má subjekt údajov právo podať sťažnosť na dozorný úrad, ktorým je:

Úrad pre ochranu osobných údajov

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.cz