Prihlásenie

Vážení zákazníci,

v dňoch 13. - 15.7.2020 sa bude konať pravidelná inventúra firmy MPK Toys CZ. V týchto dňoch nebude možné tvoriť objednávky, zároveň nebudú dostupné žiadne informácie o výške skladu.

Posledným dňom príjmu a expedície objednávok bude štvrtok 9.7.2020 do 12.00 hodín a prvým dňom balenie tovaru po inventúre bude štvrtok 16.7.2020.

Ďakujeme za pochopenie

 

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

1/ Realizácia objednávky a odber dodávky tovaru

1.1. Realizácia objednávky

Objednávky sú prijímané písomnou aj ústnou formou, v prípade ústnej objednávky sa požaduje jej následné písomné potvrdenie. Objednávky zasielané faxom alebo e-mailem sa považujú za právoplatné. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar.

1.2. Dodávky tovaru

Objednaný tovar je dodávaný zo skladu dodávateľa niektorou z nasledujúcich foriem:

a/ osobným odberom zákazníka alebo zákazníkom poverenou osobou; pri osobnom odbere je povinnosťou zákazníka skontrolovať úplnosť dodávky
b/ prostredníctvom zmluvných prepravcov
c/ vlastní dopravou dodávateľa
d/ poštou
e/ iným, vopred dohodnutým spôsobom

2/ Záručné podmienky

Chybný tovar je možné vymeniť za nový v súlade s platnými zákonmi, popr. opraviť v autorizovanom servise na náklady dodávateľa. Za chybný tovar sa uznáva len taký výrobok, u ktorého je porucha spôsobená výrobou. Pri uplatnení nároku na výmenu tovaru predloží zákazník dodávateľovi chybné výrobky, písomný zoznam chybných výrobkov s popisom chýb, ďalej uvedie číslo faktúry a dátum, kedy bol tovar dodaný a obchodnú cenu chybného tovaru platnú v období nákupu. V prípade, že výrobok nebude už skladom, vyrovnanie sa prevedie dobropisom.

Záruka sa nevzťahuje na tovar opotrebený normálnym používaním.

Dodávateľ poskytuje na všetky výrobky zmluvnú záruku v dĺžke 24 mesiacov. Táto doba je počítaná od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom.

3/ Ostatné podmienky

Všetky ostatné obchodné podmienky vrátane platieb a zliav za odobraný tovar sú riešené priamo Rámcovou kúpnou zmluvou o dodávkach tovaru, ktorá je k dispozícii na požiadanie.