Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov dodávateľov / odberateľov tovaru a služieb

Úvodné informácie                                                 

Spoločnosť MPK Toys CZ s.r.o. spracúva osobné údaje dodávateľov / odberateľov tovaru a služieb, ktorí sú fyzickými osobami podnikateľmi (ďalej len "Dodávatelia / Odberatelia"), na základe a v súlade s predmetnými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej tiež len "nariadenie"), a to za stanovenými účelmi , ako aj spôsoby a prostriedky spracovania, ktoré vždy zodpovedajú príslušnému právnemu titulu v zmysle článku 6 Nariadenia.

Táto Informácia o spracovaní osobných údajov dodávateľov / odberateľov obsahuje jednak transparentné informácie v zmysle ustanovení článkov 13 a 14 Nariadenia, ako aj poučenie o právach dotknutých osôb v zmysle ustanovení článkov 15 až 22 Nariadenia.

Správca osobných údajov

Spoločnosť MPK Toys CZ s.r.o., so sídlom Unhošť, Lidická č. 481, okres Kladno, PSČ 273 51, IČO: 248 46 724, vystupuje vo vzťahu k osobným údajom dodávateľov / odberateľov v právnom postavení správcu osobných údajov (ďalej tiež len "Správca").                                                                                                                                                                               

Správca nesie zodpovednosť za spracovanie osobných údajov dodávateľov / odberateľov a iných skupín dotknutých osôb a v tomto smere prijal interné organizačné, technické a ďalšie opatrenia na zabezpečenie a ochranu spracovávaných osobných údajov, ktoré sú upravené v Smernici o spracovaní a ochrane osobných údajov v spoločnosti MPK Toys CZ s.r.o. (Ďalej len "Smernica").

Dodávatelia / Odberatelia majú právo sa na spoločnosť MPK Toys CZ s.r.o. ako Správca obracať so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracovania a ochrany osobných údajov a uplatňovať u Správcu svoje práva dotknutých osôb, a to:

 • písomne ​​formou listu / oznámenia na adresu sídla Správcu k rukám pani Dagmar Volfovej
 • elektronicky na e-mailovú adresu: dagmar.volfova@simbatoys.cz

Spracovatelia osobných údajov

Správca zmluvne poveril na ďalšie spracovanie osobných údajov nasledujúcich spracovateľov:

 • XB-1, s.r.o. so sídlom Glowackého 554/4, 181 00 Praha 8
 • MPK Toys, s.r.o. so sídlom Hviezdoslavova 5, 971 01 Prievidza
 • AUTOSTYLE PARK s.r.o. so sídlom Praha 9 - Holešovice, Dělnická 1484/69, PSČ 19000
 • LUNCA TRANS s.r.o. so sídlom Praha 10 - Vinohrady, Korunní 2569/108g, PSČ 101 00

Účely spracovania osobných údajov

Správca spracováva vybrané osobné údaje dodávateľov / odberateľov za nasledujúcimi účelmi:

 • plnenie obchodnej zmluvy / rokovania o obchodnej zmluve;
 • plnenie povinností vyplývajúcich z daňových právnych predpisov;
 • realizácie kontaktov a vzájomnej obchodnej komunikácii (osobné údaje kontaktných osôb dodávateľov - štatutárnych orgánov a / alebo zamestnancov)
 • ochrana majetku a bezpečnosti osôb (záznam v návštevnej knihe)

Právne tituly spracovanie osobných údajov

Právnym titulom na spracovanie osobných údajov dodávateľov / odberateľov v zmysle článku 6 Nariadenia vo vzťahu na uvedené účely spracovania sú:

 • plnenie zmluvy;
 • oprávnené záujmy správcu;
 • plnenie právnych povinností správcu.

Spôsoby a prostriedky spracovania osobných údajov

Osobné údaje dodávateľov / odberateľov sú zo strany Správcu spracovávané týmito spôsobmi a prostriedkami:

 • automatizované spracovanie - v IS "DataGO 4" - adresné a identifikačné údaje dodávateľov
 • manuálne spracovanie - v listinnej podobe - obchodné zmluvy (vrátane objednávok / potvrdenie objednávok), dodacie listy, daňové doklady, návštevná kniha

Kamerový systém

Kamerový systém je Správcom prevádzkovaný v objektoch jeho sídla / prevádzky na adrese: Unhošť, Lidická č. 481, okres Kladno, PSČ 27351, a to ako systém vybavený funkciou obrazového záznamu.

Kamerový systém je Správcom prevádzkovaný za nasledujúcich podmienok:

 • účel spracovania: ochrana majetku a bezpečnosti osôb;
 • právny titul: oprávnené záujmy správcu;
 • bez súhlasu dotknutých osôb;
 • dotknuté subjekty údajov: zamestnanci a tretie osoby (dodávatelia / odberatelia a iné návštevy), ktoré sa  zdržujú / nachádzajú v areáli správcu;
 • kategórie osobných údajov: popisné - obrazové záznamy (tváre, postavy);
 • miesto uloženia záznamov: priamo v sídle / prevádzkarni;
 • doba spracovania / uchovávania záznamov: štrnásť (14) dní odo dňa nadobudnutia záznamu
 • technické zabezpečenie systému a fyzická ochrana: vyhradená miestnosť pre úložisko záznamov, záznamy technicky blokované, obmedzenie prístupových oprávnení.

Priestory monitorované kamerovým systémom sú viditeľne označené Informačnými tabuľkami, ktoré obsahujú jednak piktogram a ďalej krátky informačný text.

Rozsah spracovanie osobných údajov

Čo do rozsahu spracovania kategórií údajov Správca spracováva osobné údaje návštev:

 • meno a priezvisko, registračné značka motorového vozidla, čas návštevy;
 • obrazové záznamy z kamerového systému.

Údaje v návštevnej knihe sú uložené po dobu jedného mesiaca.

Rozsah spracovanie osobných údajov

Čo do rozsahu spracovania kategórií údajov Správca Spracováva osobné údaje dodávateľov / odberateľov:

 • meno a priezvisko, príp. obchodná firma, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefónne číslo a bankové spojenie
 • meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej pracovnej pozície, služobné telefónne číslo a služobná emailová adresa

Doba uloženia osobných údajov

Doba uloženia, resp. spracovanie osobných údajov dodávateľov / odberateľov zo strany Správcu je nasledovné:

 • po dobu trvania zmluvného vzťahu;
 • po dobu povinností vyplývajúcich z daňových právnych predpisov.

Práva dotknutých osôb

Dodávatelia / Odberatelia ako subjekty údajov majú vo vzťahu k Správcovi v zmysle článkov 15 až 22 Nariadenia nasledujúce právo:

 • právo na prístup k osobným údajom, najmä právo žiadať po Správcovi informáciu o spracovaní svojich osobných údajov;
 • právo na opravu osobných údajov, ak sú údaje vedené nepresne;
 • právo na vymazanie osobných údajov ( "právo byť zabudnutý");
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • právo vzniesť voči Správcovi námietku proti spracovaniu osobných údajov;
 • právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania (s výnimkami).

Popri tom má dotknutá osoba právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je:

Úrad pre ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mailová adresa: posta@uoou.cz